Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2023 рік
Звіт незалежного аудитора

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2023

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік
Звіт про власний капітал за 2023 рік
Звіт про власний капітал за 2022 рік
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023 року
Звіт з управління за 2023 рік
Svit One - tools for business Made in Svit